Hôm nay, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 họp phiên trù bị tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) để bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu và thông qua quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại Đại hội.

Đại hội sẽ chính thức khai mạc ngày mai, 21/1 và kéo dài đến 28/1. Đây là Đại hội thường kỳ, 5 năm tổ chức một lần.

Với 1.510 đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên cả nước, tham dự, Đại hội 12 sẽ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội 11 và nhìn lại chặng đường 30 năm đổi mới đất nước, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm tới.1

Chủ đề của Đại hội 12 là: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Đại hội lần này sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Trung ương khoá 11; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương khoá 11; Báo cáo về tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khoá 11 và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (nếu có); Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá 11 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đại hội cũng bầu Ban chấp hành Trung ương khoá 12, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội.

Theo phương án của Trung ương thông qua trình Đại hội, Ban chấp hành khoá 12 sẽ có 180 uỷ viên chính thức, 20 uỷ viên dự khuyết. Tuy nhiên, con số chính thức phải được Đại hội bầu.

Tính đến ngày 18/1, đã có 156 thư điện của các đảng gửi đến chúc mừng Đại hội.

Nguồn: Vietnamnet

Xem nhiều nhất

    Tin mới
      Blue stat