Trang chủ Phạm Bình Minh
Danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội tại Thái Nguyên có PTT Phạm Bình Minh

Danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội tại Thái Nguyên có PTT Phạm Bình Minh

Về bầu cử Quốc hội khóa 14, Thái Nguyên được bầu 7 Đại biểu Quốc hội từ 13 người ứng cử. Dưới đây là danh sách 13 ứng cử viên Đại...

Tin mới