Trang chủ thể chế
Đừng có đổ hết tội cho thể chế

Đừng có đổ hết tội cho thể chế

Nhìn tổng thể thì vai trò quyết định thuộc về nhân dân, nhưng để không bỏ lỡ thời cơ thì vai trò quyết định thuộc về người lãnh đạo. Ngay cả khi dân chưa thật sẵn sàng,...

Tin mới