Trang chủ ủy viên trung ương
Ban Chấp hành Trung ương khóa XII dự kiến có 180 ủy viên chính thức

Ban Chấp hành Trung ương khóa XII dự kiến có 180 ủy viên chính thức

Dự kiến, Ban Chấp hành khoá XII sẽ có 180 uỷ viên chính thức và 20 uỷ viên dự khuyết. Tuy nhiên, con số chính thức phải được Đại hội bầu. Trả...

Tin mới